Vad är hållbar IT – och vad innebär det?

Hållbar IT innebär att ett hållbarhetsperspektiv tillämpas gällande hur IT används och utvecklas. Hållbarhetsperspektivet inkluderar en minimerad klimat- och miljöpåverkan från IT-tjänster, men miljötänket måste alltid kompletteras med goda förutsättningar för digitala innovationer samt nyskapande inom IT-sektorn.

Tips: Hos Hittael.se kan du som privatperson jämföra elpriser på ett smidigt sätt, för att i förlängningen både tjäna pengar och kanske välja ett miljömässigt hållbart alternativ, för att värna om naturen.

Via en snabb Google-sökning hittar du många exempel på företag, kommuner och städer som tagit fram policys gällande hållbar IT. Men vad betyder egentligen begreppet, och vilka krav måste organisationer som arbetar med hållbar IT förhålla sig till? Dessa frågor, och mer, kommer att besvaras i denna artikel.

Internetstiftelsen har konstaterat att hållbar IT består av två delar:

  1. Att använda IT-produkter samtidigt som den negativa påverkan på miljön och samhället minimeras. Hela IT-kretsloppet avses, inklusive tillverkning, användning och återvinning av IT-produkter.

Exempel: IT-branschen står för cirka 2 % av det globala koldioxidutsläppet. Branschen bör därför gemensamt eftersträva att miljöpåverkan minskar.

2. Att använda IT-produkter, men samtidigt begränsa den negativa påverkan på miljön och samhället, fast inom andra typer av områden än de som omnämns ovan.

Exempel: IT-branschen kan medföra en utsläppsminskning för andra typer av branscher. En utsläppsminskning om 20 % av det totala koldioxidutsläppet världen över kan möjliggöras till år 2030, såvida hållbar IT tillämpas. Detta klimatmål är eftersträvansvärt och borde uppmärksammas samt lyftas upp på dagordningen i politiska arenor.

 

Tre viktiga aspekter inom hållbar IT

IT är ett vanligt begrepp, men det råder en delad debatt om hur de tre huvudbegrppen inom hållbar IT; miljömässiga aspekter, sociala aspekter och ekonomiska aspekter, samverkar och interagerar med varandra. Men att delarna existerar och är viktiga råder det inga tvivel om.

 

Miljömässiga aspekter

De miljömässiga aspekterna inkluderar att de IT-produkter som används i en verksamhet ska ha tillverkats på ett hållbart sätt. Mer specifikt ska hela produktens livscykel endast medföra en minimal miljöpåverkan, tack vare att ökade krav ställs på exempelvis utsläpp vid råvarutillverkningen samt vid transporten av produkterna.

Läs mer: Vad gör en It-tekniker?

För att nämna ett exempel är övergången till ett elektroniskt fakturaflöde förknippat med de miljömässiga aspekterna av hållbar IT, då pappersanvändningen minskar samt färre transporter behöver utföras. Ett annat exempel är att ett datorföretag, likt Inrego, återställer och säljer vidare före detta företagsdatorer till privatanvändare.

 

Ekonomiska aspekter

Då nästan alla organisationer har som mål att tjäna pengar är de ekonomiska aspekterna av IT-arbetet betydelsefulla. Men i de ekonomiska aspekterna måste även de miljömässiga samt sociala aspekterna vägas in.

Ett företag som köper in billiga IT-produkter från en fabrik som betalar ut svältlöner och bidrar med stora utsläpp kan inte förknippas med hållbart IT-arbete.

 

Sociala aspekter

De sociala aspekterna inkluderar främst hälso- och säkerhetsfrågor gällande den personal som tillverkar IT-produkterna. Ett flertal företag som verkar inom IT-branschen, såsom Dustin, väljer att enbart köpa in produkter från företag som redan idag bedriver ett lyckosamt hållbarhetsarbete.

 

Vilken aspekt är viktigast?

De tre aspekter som nämns ovan samverkar och förstärker varandra, och är alla av stor vikt, vilket exemplet nedan påvisar.

 

Fallexempel: Ett It-företag köper in mobiltelefoner

En organisation ska köpa in 20 mobiltelefoner, och har två val: De kan köpa in billiga mobiltelefoner som tillverkats på ett icke hållbart sätt, eller köpa in mer påkostade mobiltelefoner från ett företag som upplever kraven för hållbar IT.

Om den ekonomiska aspekten är viktigast hos organisationen köps de billigaste mobiltelefonerna in, som tillverkats i ett land där arbetsförhållandena är dåliga och miljölagstiftningen obefintlig. Ett sådant inköp ar ekonomiskt hållbart, men inte miljömässigt- eller socialt hållbart.

Om de dyrare telefonerna köpts in, och de sociala samt miljömässiga faktorerna premierats, hade den ekonomiska hållbarheten ändå varit god. Detta då de sjukdomsfall, sociala problem och den miljöförstöring som ett inköp av de billigare telefonerna medfört drabbat både företaget och samhället som stort sett ur ett längre perspektiv.

Inom hållbar IT ses det som eftersträvansvärt att tillämpa ett helhetsperspektiv, där man alltid analyserar och försöker förutse de effekter som ens agerande kommer att innebära för miljön.

 

Atea förklarar vikten av hållbar IT

I videon, eller ”webinaret” nedan förklarar representanter från Atea Sverige AB mer om hur hållbara inköp gynnar IT-branschen, samt hur ett förbättrat resursutnyttjande minskar IT-sektorns globala miljöpåverkan.

Viktiga certifieringar inom hållbar IT

Följande certifieringar är av stor vikt inom hållbar IT. Inköpare som är i färd med att köpa in IT-produkter ska premiera att köpa varor med följande märkning:

TCO Certified: En hållbarhetscertifiering som ställer höga miljökrav på tillverkaren gällande de sociala förhållanden som råder vid framställningen av produkten. Höga krav ställs även gällande tillverkningspersonalens välmående, hälsa och säkerhet.

EPEAT: En miljömärkning vars fokus ligger på miljö- och hälsofrågor.

Svanen: En svensk miljömärkning som ställer krav på miljö, kvalitet och hälsa.

Energy Star: En amerikansk miljöcertifiering som påvisar att produkten är energieffektiv.

EU-blomman (EU Ecolabel): En europeisk miljömärkning som påvisar att produktens miljöpåverkan är låg under hela dess livscykel

About Sackarias Ågren

Lämna en kommentar

Previous

Hållbar utveckling för teknik- och internetföretag

Vilken lön har en IT-konsult?

Next